KHÔNG ĐIỀN HỌ TÊN TIẾNG VIỆT CÓ DẤU VÀO TRƯỜNG RN, KHÔNG NHÁY THAM GIA VIP MEMBER (HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TỪ CHỐI)