Đại học Lê Quý Đôn - 236 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội

Chia sẻ kiến thức mọi mặt của các lớp cao học CNTT, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chào mừng đã đến với forum khmt.123.st
 • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bị hạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
 • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
 • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi.
 • Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 5 trang]

  Admin

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  Để giúp cho Khách viếng thăm khỏi phải mất tiền oan để nhắn tin nộp tiền, tôi đã sử dụng một số thủ thuật CNTT nho nhỏ, lấy về được khoảng hơn 200 luận văn tốt nghiệp Cao học CNTT xuất sắc của một số Học viện và Đại học Việt Nam thôi :D

  Chia sẻ cho mọi người, (và Khách viếng thăm nếu thích) danh sách các Luận văn như sau:

  1. LVThS_AnhNoaaVaHeThongTinDiaLyHoTroNghienCuuMoiTruong.rar
  2. LVThS_AnhXaNhomHoanViVaUngDungTrongMaHoa.rar
  3. LVThS_ApDungKhaiKhoangDuLieuDeXuatMotMoHinhPhatTrienLoiNhuanCuaMotNganHang.rar
  4. LVThS_ApDungKyThuatDataminingVaThuatToanDiTruyenVaoBaiToanToiUuHoaSapXepContainerTrenTau.rar
  5. LVThS_ApDungKyThuatTapThoVaTapMoTrongPhanTichDuLieuBaoHiem.rar

  6. LVThS_ApDungMoHinhJob_ShopLinhDongTrongHeHoTroLapLichSanXuat.rar
  7. LVThS_BaiToanPhanLopVanBanVaApDungPhanLopDuLieuTaiChinhNganHang.rar
  8. LVThS_BoPhanTichBaiToanHoTroChoViecGiaiCacBaiToanOBacPhoThong.rar
  9. LVThS_cacBoChuyenDoiQuanHeTrongThuongMaiDienTu.rar
  10. LVThS_CacKhiaCanhLyThuyetVaThucTienDamBaoTinhToanVenDuLieuTrongCoSoDuLieu.rar

  11. LVThS_CacThuatToanSongSongNenTinHieuVideoVaHinhAnh.rar
  12. LVThS_CacThuatToanVeDieuKhienTuongTranhVaCapNhatDuLieu.rar
  13. LVThS_CanhTacDuLieuVaUngDungTrongKhaiKhoangDuLieuYHoc.rar
  14. LVThS_CauTrucChiMucChoCoSoDuLieuAnh.rar
  15. LVThS_ChuyenDoiCoSoDuLieuQuanHeSangCoSoDuLieuHuongDoiTuong.rar

  16. LVThS_CongNgheMplsVaUngDungTrongMangIpVpn.rar
  17. LVThS_CoSoDuLieuVoiThongTinChuaDayDu.rar
  18. LVThS_DanhDauBanQuyenTrenAnh.rar
  19. LVThS_DungMangNoronVaThuatGiaiDiTruyenDePhanLopDuLieu.rar
  20. LVThS_DungMotSoThuatToanKhaiKhoangDuLieuHoTroQuanLyTruyXuatCacDiaChiInternetOWebServer.rar

  21. LVThS_FractalVaUngDungTrongBaiToanNenAnh.rar
  22. LVThS_GiaiBaiToanMomentHuuHanVaUngDung.rar
  23. LVThS_GiaiPhapNangCaoDoAnNinhThongTinTrongMangLanKhongDayChuanIeee802.11i.rar
  24. LVThS_giaiThuatDiTruyenTrongMotLopBaiToanLapLich.rar
  25. LVThS_HeChuanDoanSuCoTruyenThongQuaModem.rar

  26. LVThS_HeChuyenGiaQuanLyTrongKhoBacNhaNuoc.rar
  27. LVThS_HeDinhKhoanTuDong.rar
  28. LVThS_heHoTroPhanTichVaDanhGiaHeThongDuaVaoQuanDiemTacVu.rar
  29. LVThS_HeHoTroPhucVuHoiDapTuDong.rar
  30. LVThS_HeHoTroRaQuyetDinhXuPhatViPhamHanhChinhTrongXayDung.rar

  31. LVThS_HeSuyDienMoVaUngDungTrongDuDoanDuLieuDangChuoiThoiGian.rar
  32. LVThS_HeThongHoTroKiemTraTinhDungDanCuaMoHinhDfd.rar
  33. LVThS_HeThongXuLyTinHieuRadar.rar
  34. LVThS_HeTroGiupQuyetDinhDuaVaoDuLieuTrongLapKeHoachMarketing.rar
  35. LVThS_HocKetHopQuiNap_PhanTichVaUngDung.rar

  36. LVThS_HocMangBeliefBayesTuDuLieuVaThucNghiemMoHinh.rar
  37. LVThS_HopNhatCacBanTinCoCauTrucDangXml.rar
  38. LVThS_KetHopMangNeuronLogicMoVaThuatToanDiTruyenGiaiQuyetBaiToanToiUuHoaCongThucVaQuyTrinh.rar
  39. LVThS_KetHopMangNoronVaLogicMoDeGiaiQuyetBaiToanKinhTe.rar
  40. LVThS_KhaiKhoangDiemThiTotNghiepPhucVuDanhGiaPhanLoaiHocSinh.rar

  41. LVThS_KhaiKhoangDuLieuGiaTangCacMauTuanTuTheoThoiGian.rar
  42. LVThS_KhaiMoVanBanTiengVietVoiBanDoTuToChuc.rar
  43. LVThS_KhaiPhaDuLieu_TimTapLuatKetHopCoKhaNangChoHieuQuaUngDungCao.rar
  44. LVThS_KhaiPhaDuLieuSinhHocTrongMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  45. LVThS_KhamPhaLuatKetHopMoVaUngDung.rar

  46. LVThS_khamPhaTriThucVaPhatTrienKyThuatTuHocTrenMoHinhTriThucC_Object.rar
  47. LVThS_KhaoSatCachTiepCanComponentDeUngDungTrongLinhVucPhanTichThietKeHeThongThongTin.rar
  48. LVThS_KhaoSatQuanHeArmstrongTrongCoSoDuLieuQuanHe.rar
  49. LVThS_KhaoSatThucNghiemThuatGiaiTienHoaPsoVaUngDungTrongXuLyAnh.rar
  50. LVThS_KhoiPhucAnhCatLopBangMangNeuron.rar

  51. LVThS_KiemChungMoHinhThietKeVaDanhGiaMangEthernet.rar
  52. LVThS_KienTrucMangTichCuc.rar
  53. LVThS_LogicMo_UngDungLogicMoGiaiBaiToanDieuKhienDenGiaoThong.rar
  54. LVThS_MoHinhCoSoDuLieuNguNghia_CongCuHoTroNguNghiaChoCoSoDuLieuQuanHe.rar
  55. LVThS_MoHinhDuLieuDan_vandVaUngDungCongNgheGisTrongQuanLyCapNuoc.rar

  56. LVThS_moHinhTriThucVaDangHamApDung.rar
  57. LVThS_MoiTruongTinhToanSongSongTrenMangPhanTanKhongDongNhat.rar
  58. LVThS_MoPhongMangGiaoThongDuongBo.rar
  59. LVThS_MoPhongONhiemTrenBienTrongCongNgheGis.rar
  60. LVThS_MoPhongTrongCongNgheGisVaUngDung.rar

  61. LVThS_MotMoHinhLapLichThongMinhGiaiBaiToanDieuDoTrongHangKhong.rar
  62. LVThS_MotMoHinhOntologyVaUngDung.rar
  63. LVThS_MotPhuongPhapPhanTich_ThietKeCacHeThongThongTinCoSuDungGiaoDienHypermedia.rar
  64. LVThS_MotSoCaiBienTrenMoHinhDexter.rar
  65. LVThS_MotSoCaiTienVeSuDongBoCuaMultimedia.rar

  66. LVThS_MotSoKyThuatKiemThuPhanMem.rar
  67. LVThS_MotSoKyThuatXuLyDoiTuongKhongGianDuaTrenLyThuyetTapMoVaBienNgonNgu.rar
  68. LVThS_motSoPhuongPhapTiepCanMoiDeGiaiQuyetCacBaiToanTrongNhanDangTiengViet.rar
  69. LVThS_MotSoThuatToanHocTrenBangQuyetDinh.rar
  70. LVThS_MotSoThuatToanLapChiMucChoCoSoDuLieuBanCauTruc.rar

  71. LVThS_MotSoVanDeToiUuHoaTruyVanTrongDaCoSoDuLieu.rar
  72. LVThS_MotSoVanDeVeChuanHoaCoSoDuLieuQuanHe.rar
  73. LVThS_MotSoVanDeVeToiUuHoaTruyVanCoSoDuLieuSongSong.rar
  74. LVThS_NenAnhSuDungBienDoiWaveletVaUngDungTrongCacDichVuDuLieuDaPhuongTienDiDong.rar
  75. LVThS_NenTinHieuAnhPhucVuTruyenThongTinTrenMangTrongDieuKienDuongTruyenXau.rar

  76. LVThS_NghienCuuBaiToanPhanTrangApDungVaoAnhQuetTiengViet.rar
  77. LVThS_NghienCuuCacThuatToanCaiTienTrongKhaiThacDuLieu.rar
  78. LVThS_NghienCuuCacThuatToanPhanLopVaUngDungXayDungHeThongPhongNguaRuiRoTinDung.rar
  79. LVThS_NghienCuuCacTinhChatVeTiaXVaXayDungHeMoPhongCatLop3d.rar
  80. LVThS_NghienCuuCaiDatMotHeCoSoDuLieuPhanTanPhucVuViecQuanLiDanCu.rar

  81. LVThS_NghienCuuCaiDatMotHeThongThongTinDiaLyPhucVuCongTacDiaChinh.rar
  82. LVThS_NghienCuuCaiTienThuatToanPhanLopSuDungCayQuyetDinhDeQuy.rar
  83. LVThS_NghienCuuCauTrucAnhVectoVaXayDungCongCuXuLyDuocPlug_InTrongWebBrowser.rar
  84. LVThS_NghienCuuGiaiThuatDinhThoiChoCacBaiToanSongSongDocLapTrenMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  85. LVThS_NghienCuuKhaNangUngDungCoSoDuLieuPhanTanQuaMangVienThongCongCong.rar

  86. LVThS_NghienCuuKienTrucVaXayDungHeThongChungThucTapTrung.rar
  87. LVThS_NghienCuuMoHinhLuuTruVaTimKiemAnhDuaTrenThongTinAnh.rar
  88. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapCaiBienDuLieuTrongHeThongNhungPdaPhucVuTrongE_Learning.rar
  89. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapChonLocVaLaiGhepTrongGiaiThuatDiTruyen.rar
  90. LVThS_NghienCuuMotSoPhuongPhapPhatHienBien.rar

  91. LVThS_NghienCuuMotSoThuatToanMayHocVaUngDungTrongTruyVanVanBanTuDong.rar
  92. LVThS_NghienCuuPhatTrienMoHinhTriThucDangHamVaUngDung.rar
  93. LVThS_NghienCuuPhatTrienMotSoThuatToanGiaiBaiToanLapLich.rar
  94. LVThS_NghienCuuPhuongPhapKetHopCacDacTrungMauSacHinhDangVaViTriDeTruyVanAnh.rar
  95. LVThS_NghienCuuThuatToanNhanDangVaPhanLopAnhVanTayXayDungUngDungDieuKhienCongRaVao.rar

  96. LVThS_NghienCuuUngDungDieuKhienMoThichNghiDeDieuKhienCanhGioTuabinTrucDung.rar
  97. LVThS_NghienCuuUngDungKyThuatNhanDangChuVietPhucVuViecDocPhieuNhapXuatCanh.rar
  98. LVThS_NghienCuuUngDungLyThuyetTapThoTrongBaiToanPhanLoaiVanBan.rar
  99. LVThS_NghienCuuUngDungPhuongPhapKhamPhaChuoiBienCoTrongCoSoDuLieuThoiGianVaoBaiToanDuDoanKetQuaHocSinh.rar
  100. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienCacKyThuatClusteringDongPhucVuViecTimKiemThongTin.rar

  101. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienGiaiThuatDinhThoiChoLopBaiToanParameterSweepTrenMoiTruongTinhToanLuoi.rar
  102. LVThS_NghienCuuVaPhatTrienThuatToanTimLuatKetHopToiUuTrenThuatToanSo.rar
  103. LVThS_NghienCuuVaUngDungThuatGiaiDiTruyenGiaiMotSoBaiToanThongKe.rar
  104. LVThS_NghienCuuVaXayDungMotSoUngDungDuaTrenMobileAgent.rar
  105. LVThS_NguyenLyHeuristicTrongCacBaiToanDoHoaBaChieuTuongTac.rar

  106. LVThS_NhanDangChuSoPhatAmTiengVietBangMoHinhMarkovAnBanLienTuc.rar
  107. LVThS_NhanDangChuViet_XuLySongSong.rar
  108. LVThS_NhanDangChuVietBangDuongCongB_Spline.rar
  109. LVThS_NhanDangChuVietOnline.rar
  110. LVThS_NhanDangChuVietTayRoiTiengViet.rar

  111. LVThS_NhanDangGiongVaTuTiengViet.rar
  112. LVThS_NhanDangTiengNoiVietNamBangMoHinhMarkovAnUngDungNhanDang10ChuSo.rar
  113. LVThS_NhanDangTiengVietLienTucVaUngDung.rar
  114. LVThS_NhanDangTuTiengVietPhatAmRoiRac.rar
  115. LVThS_NhanDienCaNhanDuaTrenChuVietTayTiengVietBangPhuongPhapLocGabor.rar

  116. LVThS_NhungUngDungGisVaoThietBiPda.rar
  117. LVThS_NhungVanDeBaoMatKhiTruyVanCoSoDuLieuXmlDong.rar
  118. LVThS_PhanDoanVungMatVaTrichChonDauHieuTuAnhChanDung.rar
  119. LVThS_PhanLoaiNhacTheoTheLoaiDungPhepBienDoiWaveletRoiRac.rar
  120. LVThS_PhanLoaiThongDiepTrenDienDan.rar

  121. LVThS_PhanMemChonLuaNhomCoPhieuToiUuTrongThiTruongChungKhoan.rar
  122. LVThS_PhanTichDuLieuAnhVeTinhNoaaHoTroNghienCuuBien.rar
  123. LVThS_PhatHienKhuonMatDuaTrenDacTrungLoiLom.rar
  124. LVThS_PhatHienKhuonMatDuaTrenDacTrungLoiLom2.rar
  125. LVThS_PhatTrienCacKyThuatHeuristicsTrongKhaiKhoangDuLieuTheoThoiGian.rar

  126. LVThS_phatTrienCongCuHoTroQuanTriNoiDungTrenDienDanThaoLuanQuaMang.rar
  127. LVThS_PhatTrienMotSoPhuongPhapNhanDangAnhVanBanTiengViet1.rar
  128. LVThS_PhatTrienMotSoThuatToanGiaiBaiToanToiUuDaMucTieuVaUngDung2.rar
  129. LVThS_PhatTrienMotSoUngDungKhaiThacDuLieuVaoGiaoDucDaoTao.rar
  130. LVThS_PhuongPhapLuanChuanDoanVaChamCuuTrongYHocCoTruyen.rar

  131. LVThS_QuanLyNoiDungVaKhamPhaTriThucTrenBanDoVanBanTiengViet.rar
  132. LVThS_raDeTuDongVaHuongDanGiai.rar
  133. LVThS_SapThoiKhoaBieuOTruongPhoThongBangPhuongPhapHeuristics.rar
  134. LVThS_SecretSharingUsingMultipleShadowImages.rar
  135. LVThS_SuDungCorpusVanBanLamGiauOntologyVeCongNgheThongTin.rar

  136. LVThS_suDungDaiSoGiaTuPhatTrienMoHinhBieuDienCacDoiTuongKhongGian.rar
  137. LVThS_SuDungHeLaiXayDungMoHinhHoTroRaQuyetDinhMarketing.rar
  138. LVThS_suDungMoHinhArimaChoViecGiaiQuyetBaiToanDuBaoTyGia.rar
  139. LVThS_SuDungMoHinhXacSuatChoBaiToanChuyenDoiTratTuTuTrongDichMayThongKeAnh_VietDuaTrenNgu.rar
  140. LVThS_Svm_UngDungLocEmail.rar

  141. LVThS_TapThoVaUngDungTrongKhaiKhoangVanBan.rar
  142. LVThS_ThietKeHeThongGiamSatHoatDongCuaCacHeThongVienThongQuyMoNho.rar
  143. LVThS_thietKeVaHienThucCacDichVuOntologyPhucVuThuVienSo.rar
  144. LVThS_ThuyVanCoSoDuLieuQuanHeDuaTrenKyThuatToiUuHoaApDungThuatToanTimKiemTheoMau.rar
  145. LVThS_TichHopDuLieuPhanTanMoHinhVaCaiDatThuNghiem.rar

  146. LVThS_TiepCanBaiToanLuongTrenMangVaBaiToanGhepCapDeXayDungThuatGiaiVaChuongTrinhChoLopBaiToanToiUuTuyenTinh.rar
  147. LVThS_TiepCanHeuristicTrongViecTuDongXacDinhDieuThucCuaMotGiaiDieuTrenMayTinh.rar
  148. LVThS_TiepCanNgauNhienTrongKhamPhaTriThuc.rar
  149. LVThS_TimHieuNenTangCongNgheTruyCapMangLuoiVaUngDungQuanLiLopHocAoTuongTac.rar
  150. LVThS_TimHieuPhuongPhapSvmVaUngDungTrongNhanDangChuVietTayTrucTuyen.rar

  151. LVThS_TimHieuVaCaiDatThuNghiemMotMoHinhDamPhanTuDongTrongThuongMaiDienTu.rar
  152. LVThS_TimHieuVeCoCheBaoMatCuaGridComputing.rar
  153. LVThS_ToiUuSoBangGiaiThuatTimKiemNgauNhienTheoXacSuat.rar
  154. LVThS_TrangBiCoCheSuyDienChoLapTrinhKyHieuVaUngDungTrongGiaiToan.rar
  155. LVThS_TrichCumDanhTuTiengVietNhamPhucVuChoCacHeThongTraCuuThongTinDaNgonNgu.rar

  156. LVThS_TruyTimAnhVanTayTrenCoSoDuLieuDuocGomNhom.rar
  157. LVThS_UngDungCacKyThuatBaoTriKhungNhinTrongKhoDuLieu.rar
  158. LVThS_UngDungCongNgheCorbaVaoLanhVucDienThoaiVaNhanDangTiengNoi.rar
  159. LVThS_UngDungCongNgheIntelligentAgentTrongViecDieuPhoiHoatDongCuaMangRiengAo.rar
  160. LVThS_UngDungCongNgheTinhToanLuoiChoDayHocDienTu.rar

  161. LVThS_UngDungCuaHeThongLaiTrongQuanTriHanhChinh.rar
  162. LVThS_UngDungCuaMangNeuronTrongMangTruyenThongTocDoCao.rar
  163. LVThS_UngDungGiaiThuatDiTruyenChoViecToiUuHoaQuaTrinhDinhTuyenTrenMangIp.rar
  164. LVThS_UngDungHeLaiThietKeBoDieuKhienTuDongThichNghi.rar
  165. LVThS_UngDungHeThongNhanDangMienDichTaoMoTrongChanDoanUngThu.rar

  166. LVThS_UngDungIntelligentMobileAgentTrongCongTacDaoTaoTrenMangIntranet.rar
  167. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichDuLieuThongKe.rar
  168. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichSoLieuDienThoai.rar
  169. LVThS_UngDungKhaiKhoangDuLieuTrongPhanTichTaiChinhNganHangThuongMai.rar
  170. LVThS_UngDungKyThuatKhaiKhoangDuLieuTrongNghiepVuXuLyCuocDienThoaiTaiBuuDienTinh.rar

  171. LVThS_UngDungLogicMo_MangNoronVaMangPlcTrongDieuKhienGiamSatDenGiaoThong.rar
  172. LVThS_UngDungLogicMoVaTriThucChuyenGiaVaoViecDuDoanMotSoThongTinHuuIchVeCacTangDat.rar
  173. LVThS_UngDungLyThuyetAnhXaDongNghienCuuCacLuatTrongTriTueNhanTao.rar
  174. LVThS_UngDungLyThuyetToiUuGiaiBaiToanLapLich.rar
  175. LVThS_UngDungMoHinhMarkovVaCayQuyetDinhTrongMotSoBaiToanDuDoan.rar

  176. LVThS_UngDungNguyenLyMayHocVaoHeThongVienThong.rar
  177. LVThS_UngDungPhanHangTongHopChoBaiToanSoKhopLuocDo.rar
  178. LVThS_UngDungPhanLoaiVanBanXayDungBoLocWeb.rar
  179. LVThS_UngDungTapThoDungSaiVaThuatGiaiDiTruyenDePhanLoaiDuLieu.rar
  180. LVThS_UngDungThuatGiaiDiTruyenGiaiMotLopBaiToanToiUu.rar

  181. LVThS_UngDungThuatToanTienHoaMoVaoMotSoVanDeXuLyAnh.rar
  182. LVThS_UocLuongVaDanhGiaLuuLuongTrenMangAtmBangKyThuatMoPhongVaMoHinhHoaPhucVuChoCongTacGiangDay.rar
  183. LVThS_vanDeBaoTriVaNhatQuanDuLieuTrongMoiTruongKhoDuLieu.rar
  184. LVThS_VeTinhKhaTuanTuHoaCuaMotLichTrongCoSoDuLieuPhanTan.rar
  185. LVThS_WaveletVaUngDungTrongNenTinHieuVideo.rar

  186. LVThS_XacDinhKhoangNgungGiuaCacAmTiet,CuongDoVaTruongDoCuaAmTietChoBoPhatAmTiengViet.rar
  187. LVThS_XacMinhNguoiQuaGiongNoi.rar
  188. LVThS_XapXiKhongTuyenTinhVaUngDungTrongDiaVatLy.rar
  189. LVThS_XayDungCongCuMoHinhHoaTienTrinhHoTroMauTienTrinh.rar
  190. LVThS_XayDungHeChuanDoanHongHocTrongKyThuatDuaTrenLogicMoVaMangNoron.rar

  191. LVThS_XayDungHeGiaiToanHinhHocPhang.rar
  192. LVThS_XayDungHeHoTroQuyetDinhDauTuChungKhoanBangCongCuLogicMo.rar
  193. LVThS_XayDungHePhanLopBangThuatGiaiDiTruyen.rar
  194. LVThS_XayDungHeThongAutoIntelligentWebPublishingUngDungXuatBanTapChiDienTu.rar
  195. LVThS_XayDungHeThongChanDoanDienTamDo.rar

  196. LVThS_XayDungHeThongDuBaoDuaTrenViecTichHopCacMoHinh.rar
  197. LVThS_XayDungHeThongDuBaoTinhHinhDichBechHaiLua.rar
  198. LVThS_XayDungHeThongHocLinhHoatVoiTuongTacNguoiDungChoBaiToanSoKhopOntology.rar
  199. LVThS_XayDungHeThongLuanChuyenVaQuanLyNoiDungTrongDaoTaoTuXa.rar
  200. LVThS_XayDungHeTimKiemThongTinTheoHuongTiepCanNguNghia.rar

  201. LVThS_XayDungHeTongHopTiengVietDuaTrenLuat.rar
  202. LVThS_XayDungHeTroGiupXacDinhCheDoDinhDuong.rar
  203. LVThS_XayDungMoHinhBienDangDoNhieuChoVanBanInAnTiengViet.rar
  204. LVThS_XayDungMoHinhChoHeHoTroRaQuyetDinhTrenNhom.rar
  205. LVThS_XayDungMoHinhThiTruongNhanTaoBangThuatGiaiDiTruyen.rar

  206. LVThS_XayDungMoHinhVaCoCheChoPhanMemHuongDan.rar
  207. LVThS_XayDungMotMoHinhTinHocChoBaiToanHieuNgonNguTuNhienODangCauTachRoiTrenCoSoTuongTacCuPhap_NguNghia.rar
  208. LVThS_XayDungPhanMemDuBaoCacChiTieuKinhTeViMo.rar
  209. LVThS_XayDungThuNghiemMoHinhNguAmChoNhanDangTiengNoiLienTuc.rar
  210. LVThS_XayDungVaThuNghiemMotGiaoThucDinhTuyenTrongMoiTruongMangAd_Hoc.rar

  211. LVThS_XayDungWordnetTiengVietChoDanhTu.rar
  212. LVThS_xuLyVaNhanDangAnhVanTay.rar

  Còn khoảng vài trăn cái nữa, lúc nào rỗi đao tiếp...

  Mới gửi 1 ít lên đây mà đã mất cả đêm... (Link này nếu chưa gia nhập nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] sẽ không vào được)
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Ai không đao được, nộp 10.000 đ/bản nhé :D
  sẽ cho copy ở lớp...  Được sửa bởi Admin ngày Sat May 26, 2012 1:49 pm; sửa lần 1.


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  http://khmt.123.st

  Admin

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  Nói cho vui thôi, nếu bạn nào tìm được tên luận văn nào cần, khi đến lớp có thể mang USB đến gặp tôi để copy FREE.

  Nếu nhiều người muốn copy thì sẽ phải quy định ưu tiên đó nha.

  Đầu tiên là chị em đang mang thai, nuôi con nhỏ. Phụ nữ chân yếu tay mềm. Sau đó đến lượt các chuyên viên rồi mới đến những người khác.

  Sau khi làm xong bài tập lớn, sẽ lấy các đoạn code hay, hoặc chương trình code tiêu biểu chia sẻ. Hiện tại đường truyền ở chỗ tôi đường xuống download tạm được, nhưng đường lên Upload rất củ chuối, vả lại tài khoản box.com (ghi tên Trung tâm Tin học ABC) cũng đã hết dung lượng Free nên chưa upload được nữa. Đang chưa có thời gian để tạo tài khoản mới.

  Bạn nào đường truyền nhanh, sau khi copy từ chỗ tôi về Up cho anh chị em trong lớp xài thì tốt quá. Còn nhiều lắm...

  Đây là các file bổ sung, chiều nay, tranh thủ đi chợ về tôi định Up lên nhưng hết "tài khoản Free":

  1. LVThS_ApDungCacMauThietKeHuongDoiTuongTrongViecThietLapCacThuatToanToHop.rar
  2. LVThS_BieuDienNguNghiaCuaDichVuWebVaTimKiemDichVuWebCoBoTroNguNghia.rar
  3. LVThS_CaiTienClustalwChoBaiToanSapHangDaTrinhTu.rar
  4. LVThS_ChungThucNguoiDungQuaDacTrungGoPhim.rar

  5. LVThS_DamBaoTinhRiengTuDuLieuTrenMangCamUngKhongDay.rar
  6. LVThS_DinhDanhNguoiNoiDocLapVanBanBangMoHinhThongKe.rar
  7. LVThS_GhiNhatKiNguoiNoiChoDuLieuHoiNghiVaUngDungTrongMoiTruongSmartMeetingRoom.rar
  8. LVThS_GiaiPhapLuuAnhChoUngDungSongSongTruyenThongDiepChayTrongMoiTruongDamMay.rar

  9. LVThS_HeThongDieuKhienGiaoThongThongMinhDoThi.rar
  10. LVThS_MotGiaiPhapSuDungCumDanhTuChoTimKiemTrenKhaiNiem.rar
  11. LVThS_MotSoKyThuatDanhGiaLuatDuaTrenLiThuyetTapTho.rar
  12. LVThS_MotSoPhuongPhapXayDungMoHinhUocLuongCongThucHienPhanMemBangLapTrinhDiTruyen.rar

  13. LVThS_NghienCuuKyThuatBaoVeTinhRiengTuVaUngDungTrongDichVuDienTu.rar
  14. LVThS_NghienCuuVaUngDungPhuongPhapKhaiKhoangLuatKetHopTrenDuLieuGiaoDuc.rar
  15. LVThS_NghienCuuVaXayDungCacMoHinhChungThucDuaTrenCacBaiToanKhoCuaLyThuyetDoThi.rar
  16. LVThS_NghienCuuViecBieuDienVaTongHopWidgetPhucVuMashup.rar

  17. LVThS_NghienCuuXayDungDacTrungCongDongTrongCacHeThongTuVanThongTin.rar
  18. LVThS_NghienCuuXayDungHeTongHopTiengVietTrenDienThoaiDiDong.rar
  19. LVThS_NhanDangSuKienDuaTrenTuDienThiGiac.rar
  20. LVThS_PhanDoanCacDoiTuongChuyenDongTrongVideoDuaTrenMangBayes.rar

  21. LVThS_PhatHienLanDuongThoiGianThucChoHeThongDieuKhienXeTuDong.rar
  22. LVThS_PhatHienMatNguoiTrongAnhDuaTrenCacDacTrungHaar_LikeVaMauNhiPhanCucBo.rar
  23. LVThS_UngDungCacPhuongPhapTinhToanTienHoaDeGiaiQuyetBaiToanToiUuCongThucDuocPham.rar
  24. LVThS_XayDungCongCuQuangCaoTheoNguCanhTiengViet.rar

  25. LVThS_XayDungHeThongTimKiemThongTinXuyenNguVietAnh.rar
  26. LVThS_XayDungMoHinhUngDungDacTrungCaNhanNhamHoTroSuThichNghiTrongHeThongDaoTaoTrucTuyen.rar
  27. LVThS_XayDungMotHeThongHoiDapTuDongPhucVuTuVanGhiDanhTrucTuyen.rar

  28. LVThS_XayDungThuVienPhanMemTrenHoArmPhucVuBaiToanNhanDangVanTay.rar

  Tổng số khoảng 5 GB.

  À quên, có một số người gọi điện đến yêu cầu tôi cung cấp toàn bộ phần đề tài này độc quyền; họ không muốn chúng ta share FREE, mà họ cần lấy để cho... chúng ta nộp tiền nhắn tin cho họ mới lấy được, nhưng tôi từ chối hợp tác.

  Đừng bạn nào đến copy rồi đem bán cho họ đó nha!


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  http://khmt.123.st

  Admin

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  ~)

  Một số bạn cảm thấy rất khó khăn trong việc dịch... tiếng Việt, nên tôi viết rời ra để tiện tra cứu

  1. Ảnh Noaa Và Hệ Thông Tin Địa Lý Hỗ Trợ Nghiên Cứu Môi Trường
  2. Ánh Xạ Nhóm Hoán Vị Và Ứng Dụng Trong Mã Hoa
  3. Áp Dụng Khai Khoáng Dữ Liệu Đề Xuất Một Mô Hình Phát Triển Lợi Nhuận Của Một Ngân Hàng
  4. Áp Dụng Kỹ Thuật Datamining Và Thuật Toán Di Truyền Vào Bài Toán Tối Ưu Hóa Sắp Xếp Container Trên Tàu
  5. Áp Dụng Kỹ Thuật Tập Thô Và Tập Mờ Trong Phân Tích Dữ Liệu Bảo Hiểm

  6. Áp Dụng Mô Hình Job_ Shop Linh Động Trong Hệ Hỗ Trợ Lập Lịch Sản Xuất
  7. Bài Toán Phân Lớp Văn Bản Và Áp Dụng Phân Lớp Dữ Liệu Tài Chính Ngân Hàng
  8. Bộ Phân Tích Bài Toán Hỗ Trợ Cho Việc Giải Các Bài Toán Ở Bậc Phổ Thông
  9. Các Bộ Chuyển Đổi Quan Hệ Trong Thương Mại Điện Tử
  10. Các Khía Cạnh Lý Thuyết Và Thực Tiễn Đảm Bảo Tính Toàn Vẹn Dữ Liệu Trong Cơ Sở Dữ Liệu

  11. Các Thuật Toán Song Song Nén Tín Hiệu Video Và Hình Ảnh
  12. Các Thuật Toán Về Điều Khiển Tương Tranh Và Cập Nhật Dữ Liệu
  13. Canh Tác Dữ Liệu Và Ứng Dụng Trong Khai Khoáng Dữ Liệu Y Học
  14. Cấu Trúc Chỉ Mục Cho Cơ Sở Dữ Liệu Ảnh
  15. Chuyển Đổi Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Sang Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng

  16. Công Nghệ Mpls Và Ứng Dụng Trong Mạng Ip Vpn
  17. Cơ Sở Dữ Liệu Với Thông Tin Chưa Đầy Đủ
  18. Đánh Đầu Bản Quyền Trên Ảnh
  19. Dụng Mạng Nơron Và Thuật Giải Di Truyền Để Phân Lớp Dữ Liệu
  20. Dùng Một Số Thuật Toán Khai Khoáng Dữ Liệu Hỗ Trợ Quản Lý Truy Xuất Các Địa Chỉ Internet Ở Web Server

  21. Fractal Và Ứng Dụng Trong Bài Toán Nén Ảnh
  22. Giải Bài Toán Moment Hữu Hạn Và Ứng Dụng
  23. Giải Pháp Nâng Cao Độ An Ninh Thông Tin Trong Mạng Lan Không Dây Chuẩn Ieee 8 0 2. 1 1i
  24. Giải Thuật Di Truyền Trong Một Lớp Bài Toán Lập Lịch
  25. Hệ Chuẩn Đoán Sự Cố Truyền Thông Qua Modem

  26. Hệ Chuyên Gia Quản Lý Trong Kho Bạc Nhà Nước
  27. Hệ Định Khoản Tự Động
  28. Hệ Hỗ Trợ Phân Tích Và Đánh Giá Hệ Thống Đưa Vào Quan Điểm Tác Vụ
  29. Hệ Hỗ Trợ Phục Vụ Hỏi Đáp Tự Động
  30. Hệ Hỗ Trợ Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Xây Dựng

  31. Hệ Suy Diễn Mờ Và Ứng Dụng Trong Dự Đoán Dữ Liệu Dạng Chuỗi Thời Gian
  32. Hệ Thống Hỗ Trợ Kiểm Tra Tính Đúng Đắn Của Mô Hình Dfd
  33. Hệ Thống Xử Lý Tín Hiệu Radar
  34. Hệ Trợ Giúp Quyết Định Đưa Vào Dữ Liệu Trong Lập Kế Hoạch Marketing
  35. Học Kết Hợp Qui Nạp_ Phân Tích Và Ứng Dụng

  36. Học Mang Belief Bayes Từ Dữ Liệu Và Thực Nghiệm Mô Hình
  37. Hợp Nhất Các Bản Tin Có Cấu Trúc Dạng Xml
  38. Kết Hợp Mạng Neuron Logic Mờ Và Thuật Toán Di Truyền Giải Quyết Bài Toán Tối Ưu Hóa Công Thức Và Quy Trình
  39. Kết Hợp Mạng Nơron Và Lôgíc Mờ Để Giải Quyết Bài Toán Kinh Tế
  40. Khai Khoáng Điểm Thi Tốt Nghiệp Phục Vụ Đánh Giá Phân Loại Học Sinh

  41. Khai Khoáng Dữ Liệu Gia Tăng Các Mẫu Tuần Tự Theo Thời Gian
  42. Khai Mỏ Văn Bản Tiếng Việt Với Bản Đồ Từ Tổ Chức
  43. Khai Phá Dữ Liệu_ Tìm Tập Luật Kết Hợp Có Khả Năng Cho Hiệu Quả Ứng Dụng Cao
  44. Khai Phá Dữ Liệu Sinh Học Trong Môi Trường Tính Toán Lưới
  45. Khám Phá Luật Kết Hợp Mờ Và Ứng Dụng

  46. Khám Phá Tri Thức Và Phát Triển Kỹ Thuật Tự Học Trên Mô Hình Tri Thức C_ Object
  47. Khảo Sát Cách Tiếp Cận Component Để Ứng Dụng Trong Lĩnh Vực Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin
  48. Khảo Sát Quan Hệ Armstrong Trong Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ
  49. Khảo Sát Thực Nghiệm Thuật Giải Tiến Hóa Pso Và Ứng Dụng Trong Xử Lý Ảnh
  50. Khôi Phục Ảnh Cắt Lớp Bằng Mạng Neuron

  51. Kiểm Chứng Mô Hình Thiết Kế Và Đánh Giá Mạng Ethernet
  52. Kiến Trúc Mạng Tích Cực
  53. Logic Mờ _ Ứng Dụng Logic Mờ Giải Bài Toán Điều Khiển Đèn Giao Thông
  54. Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Ngữ Nghĩa_ Công Cụ Hỗ Trợ Ngữ Nghĩa Cho Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ
  55. Mô Hình Dữ Liệu Dan_vand Và Ứng Dụng Công Nghệ Gis Trong Quản Lý Cấp Nước

  56. Mô Hình Tri Thức Và Dạng Hàm Áp Dụng
  57. Môi Trường Tính Toán Song Song Trên Mạng Phân Tán Không Đồng Nhất
  58. Mô Phỏng Mạng Giao Thông Đường Bộ
  59. Mô Phỏng Ô Nhiễm Trên Biển Trong Công Nghệ Gis
  60. Mô Phỏng Trong Công Nghệ Gis Và Ứng Dụng

  61. Một Mô Hình Lập Lịch Thông Minh Giải Bài Toán Điều Độ Trong Hàng Không
  62. Một Mô Hình Ontology Và Ứng Dụng
  63. Một Phương Pháp Phân Tích_ Thiết Kế Các Hệ Thống Thông Tin Có Sử Dụng Giao Diện Hypermedia
  64. Một Số Cải Biến Trên Mô Hình Dexter
  65. Một Số Cải Tiến Về Sự Đồng Bộ Của Multimedia

  66. Một Số Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm
  67. Một Số Kỹ Thuật Xử Lý Đối Tượng Không Gian Dựa Trên Lý Thuyết Tập Mờ Và Biến Ngôn Ngữ
  68. Một Số Phương Pháp Tiếp Cận Mới Để Giải Quyết Các Bài Toán Trong Nhân Dạng Tiếng Việt
  69. Một Số Thuật Toán Học Trên Bảng Quyết Định
  70. Một Số Thuật Toán Lập Chỉ Mục Cho Cơ Sở Dữ Liệu Bán Cấu Trúc

  71. Một Số Vấn Đề Tối Ưu Hóa Truy Vấn Trong Đa Cơ Sở Dữ Liệu
  72. Một Số Vấn Đề Về Chuẩn Hóa Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ
  73. Một Số Vấn Đề Về Tối Ưu Hóa Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Song Song
  74. Nén Ảnh Sử Dụng Biến Đổi Wavelet Và Ứng Dụng Trong Các Dịch Vụ Dữ Liệu Đa Phương Tiện Di Động
  75. Nén Tín Hiệu Ảnh Phục Vụ Truyền Thông Tin Trên Mạng Trong Điều Kiện Đường Truyền Xấu

  76. Nghiên Cứu Bài Toán Phân Trang Áp Dụng Vào Ảnh Quét Tiếng Việt
  77. Nghiên Cứu Các Thuật Toán Cải Tiến Trong Khai Thác Dữ Liệu
  78. Nghiên Cứu Các Thuật Toán Phân Lớp Và Ứng Dụng Xây Dựng Hệ Thống Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng
  79. Nghiên Cứu Các Tính Chất Về Tia X Và Xây Dựng Hệ Mô Phỏng Cắt Lớp 3d
  80. Nghiên Cứu Cài Đặt Một Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Phục Vụ Việc Quản Lí Dân Cư

  81. Nghiên Cứu Cài Đặt Một Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Phục Vụ Công Tác Địa Chính
  82. Nghiên Cứu Cải Tiến Thuật Toán Phân Lớp Sử Dụng Cây Quyết Định Đệ Quy
  83. Nghiên Cứu Cấu Trúc Ảnh Vecto Và Xây Dựng Công Cụ Xử Lý Dược Plug_ In Trong Web Browser
  84. Nghiên Cứu Giải Thuật Định Thời Cho Các Bài Toán Song Song Độc Lập Trên Môi Trường Tính Toán Lưới
  85. Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Qua Mạng Viễn Thông Công Cộng

  86. Nghiên Cứu Kiến Trúc Và Xây Dựng Hệ Thống Chứng Thực Tập Trung
  87. Nghiên Cứu Mô Hình Lưu Trữ Và Tìm Kiếm Ảnh Dựa Trên Thông Tin Ảnh
  88. Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Cải Biến Dữ Liệu Trong Hệ Thống Nhúng Pda Phục Vụ Trong E_ Learning
  89. Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Chọn Lọc Và Lai Ghép Trong Giải Thuật Di Truyền
  90. Nghiên Cứu Một Số Phương Pháp Phát Hiện Biên

  91. Nghiên Cứu Một Số Thuật Toán Máy Học Và Ứng Dụng Trong Truy Vấn Văn Bản Tự Động
  92. Nghiên Cứu Phát Triển Mô Hình Tri Thức Dạng Hàm Và Ứng Dụng
  93. Nghiên Cứu Phát Triển Một Số Thuật Toán Giải Bài Toán Lập Lịch
  94. Nghiên Cứu Phương Pháp Kết Hợp Các Đặc Trưng Màu Sắc Hình Dáng Và Vị Trí Để Truy Vấn Ảnh
  95. Nghiên Cứu Thuật Toán Nhận Dạng Và Phân Lớp Ảnh Vân Tay Xây Dựng Ứng Dụng Điều Khiển Cổng Ra Vào

  96. Nghiên Cứu Ứng Dụng Điều Khiển Mờ Thích Nghi Để Điều Khiển Cánh Gió Tuabin Trực Dụng
  97. Nghiên Cứu Ứng Dụng Kỹ Thuật Nhận Dạng Chữ Viết Phục Vụ Việc Đọc Phiếu Nhập Xuất Cảnh
  98. Nghiên Cứu Ứng Dụng Lý Thuyết Tập Thô Trong Bài Toán Phân Loại Văn Bản
  99. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phương Pháp Khám Phá Chuỗi Biến Cố Trong Cơ Sở Dữ Liệu Thời Gian Vào Bài Toán Dự Đoán Kết Quả Học Sinh
  100. Nghiên Cứu Và Phát Triển Các Kỹ Thuật Clustering Đóng Phục Vụ Việc Tìm Kiếm Thông Tin

  101. Nghiên Cứu Và Phát Triển Giải Thuật Định Thời Cho Lớp Bài Toán Parameter Sweep Trên Môi Trường Tính Toán Lưới
  102. Nghiên Cứu Và Phát Triển Thuật Toán Tìm Luật Kết Hợp Tối Ưu Trên Thuật Toán Sơ
  103. Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Thuật Giải Di Truyền Giải Một Số Bài Toán Thống Kê
  104. Nghiên Cứu Và Xây Dựng Một Số Ứng Dụng Dựa Trên Mobile Agent
  105. Nguyên Lý Heuristic Trong Các Bài Toán Đồ Họa Ba Chiều Tương Tác

  106. Nhận Dạng Chữ Số Phát Âm Tiếng Việt Bằng Mô Hình Markov Ẩn Bán Liên Tục
  107. Nhận Dạng Chữ Viết _ Xử Lý Song Song
  108. Nhận Dạng Chữ Viết Bằng Đường Cong B_ Spline
  109. Nhận Dạng Chữ Viết Online
  110. Nhận Dạng Chữ Viết Tay Rời Tiếng Việt

  111. Nhận Dạng Giọng Và Từ Tiếng Việt
  112. Nhận Dạng Tiếng Nói Việt Nam Bằng Mô Hình Markov Ẩn Ứng Dụng Nhận Dạng 1 0 Chủ Sở
  113. Nhận Dạng Tiếng Việt Liên Tục Và Ứng Dụng
  114. Nhận Dạng Từ Tiếng Việt Phát Âm Rời Rạc
  115. Nhận Diện Cá Nhân Dựa Trên Chữ Viết Tay Tiếng Việt Bằng Phương Pháp Lọc Gabor

  116. Nhúng Ứng Dụng Gis Vào Thiết Bị Pda
  117. Những Vấn Đề Bảo Mật Khi Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Xml Động
  118. Phán Đoán Vùng Mặt Và Trích Chọn Dấu Hiệu Từ Ảnh Chân Dung
  119. Phân Loại Nhạc Theo Thể Loại Dùng Phép Biến Đổi Wavelet Rời Rạc
  120. Phân Loại Thông Điệp Trên Diễn Đàn

  121. Phần Mềm Chọn Lựa Nhóm Cổ Phiếu Tối Ưu Trong Thị Trường Chứng Khoán
  122. Phân Tích Dữ Liệu Ảnh Về Tính Noaa Hỗ Trợ Nghiên Cứu Biên
  123. Phát Hiện Khuôn Mặt Dựa Trên Đặc Trưng Lồi Lõm
  124. Phát Hiện Khuôn Mặt Dựa Trên Đặc Trưng Lồi Lõm 2
  125. Phát Triển Các Kỹ Thuật Heuristics Trong Khai Khoáng Dữ Liệu Theo Thời Gian

  126. Phát Triển Công Cụ Hỗ Trợ Quản Trị Nội Dung Trên Diễn Đàn Thảo Luận Qua Mạng
  127. Phát Triển Một Số Phương Pháp Nhận Dạng Ảnh Văn Bản Tiếng Việt 1
  128. Phát Triển Một Số Thuật Toán Giải Bài Toán Tối Ưu Đa Mục Tiêu Và Ứng Dụng 2
  129. Phát Triển Một Số Ứng Dụng Khai Thác Dữ Liệu Vào Giáo Dục Đào Tạo
  130. Phương Pháp Luận Chuẩn Đoán Và Châm Cứu Trong Y Học Cổ Truyền

  131. Quản Lý Nội Dung Và Khám Phá Tri Thức Trên Bản Đồ Văn Bản Tiếng Việt
  132. Ra Để Tự Động Và Hướng Dẫn Giải
  133. Sắp Thời Khóa Biểu Ở Trường Phổ Thông Bằng Phương Pháp Heuristics
  134. Secret Sharing Using Multiple Shadow Images
  135. Sử Dụng Corpus Văn Bản Làm Giàu Ontology Về Công Nghệ Thông Tin

  136. Sử Dụng Đại Số Gia Tử Phát Triển Mô Hình Biểu Diễn Các Đối Tượng Không Gian
  137. Sử Dụng Hệ Lai Xây Dựng Mô Hình Hỗ Trợ Ra Quyết Định Marketing
  138. Sử Dụng Mô Hình Arima Cho Việc Giải Quyết Bài Toán Dự Báo Tỷ Giá
  139. Sử Dụng Mô Hình Xác Suất Cho Bài Toán Chuyển Đổi Trật Tự Từ Trong Dịch Máy Thống Kê Ảnh _ Viết Dựa Trên Ngủ
  140. Svm_ Ứng Dụng Lọc Email

  141. Tập Thô Và Ứng Dụng Trong Khai Khoáng Văn Bản
  142. Thiết Kế Hệ Thống Giám Sát Hoạt Động Của Các Hệ Thống Viễn Thông Quy Mô Nhỏ
  143. Thiết Kế Và Hiện Thực Các Dịch Vụ Ontology Phục Vụ Thư Viện Số
  144. Thủy Vân Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Dựa Trên Kỹ Thuật Tối Ưu Hóa Áp Dụng Thuật Toán Tìm Kiếm Theo Mẫu
  145. Tích Hợp Dữ Liệu Phân Tán Mô Hình Và Cài Đặt Thử Nghiệm

  146. Tiếp Cận Bài Toán Luồng Trên Mạng Và Bài Toán Ghép Cặp Để Xây Dựng Thuật Giải Và Chương Trình Cho Lớp Bài Toán Tối Ưu Tuyến Tính
  147. Tiếp Cận Heuristic Trong Việc Tự Động Xác Định Điệu Thức Của Một Giai Điệu Trên Máy Tính
  148. Tiếp Cận Ngẫu Nhiên Trong Khám Phá Tri Thức
  149. Tìm Hiểu Nền Tảng Công Nghệ Truy Cập Mạng Lưới Và Ứng Dụng Quản Lí Lớp Học Ảo Tương Tác
  150. Tìm Hiểu Phương Pháp Svm Và Ứng Dụng Trong Nhận Dạng Chữ Viết Tay Trực Tuyến

  151. Tìm Hiểu Và Cài Đặt Thử Nghiệm Một Mô Hình Đàm Phán Tự Động Trong Thương Mại Điện Tử
  152. Tìm Hiểu Về Cơ Chế Bảo Mật Của Grid Computing
  153. Tối Ưu Số Bằng Giai Thuật Tìm Kiếm Ngẫu Nhiên Theo Xác Suất
  154. Trang Bị Cơ Chế Suy Diễn Cho Lập Trình Ký Hiệu Và Ứng Dụng Trong Giải Toán
  155. Trích Cụm Danh Từ Tiếng Việt Nhằm Phục Vụ Cho Các Hệ Thống Tra Cứu Thông Tin Đa Ngôn Ngữ

  156. Truy Tìm Ảnh Vân Tay Trên Cơ Sở Dữ Liệu Được Gom Nhóm
  157. Ứng Dụng Các Kỹ Thuật Bảo Trì Khung Nhìn Trong Kho Dữ Liệu
  158. Ứng Dụng Công Nghệ Corba Vào Lãnh Vực Điện Thoại Và Nhận Dạng Tiếng Nói
  159. Ứng Dụng Công Nghệ Intelligent Agent Trong Việc Điều Phối Hoạt Động Của Mạng Riêng Ảo
  160. Ứng Dụng Công Nghệ Tính Toán Lưới Cho Dạy Học Điện Tử

  161. Ứng Dụng Của Hệ Thống Lai Trong Quản Trị Hành Chính
  162. Ứng Dụng Của Mạng Neuron Trong Mạng Truyền Thống Tốc Độ Cao
  163. Ứng Dụng Giải Thuật Di Truyền Cho Việc Tối Ưu Hóa Quá Trình Định Tuyến Trên Mạng Ip
  164. Ứng Dụng Hệ Lai Thiết Kế Bộ Điều Khiển Tự Động Thích Nghi
  165. Ứng Dụng Hệ Thống Nhận Dạng Miễn Dịch Tạo Mờ Trong Chẩn Đoán Ung Thư

  166. Ứng Dụng Intelligent Mobile Agent Trong Công Tác Đào Tạo Trên Mạng Intranet
  167. Ứng Dụng Khai Khoáng Dữ Liệu Trong Phân Tích Dữ Liệu Thống Kê
  168. Ứng Dụng Khai Khoáng Dữ Liệu Trong Phân Tích Số Liệu Điện Thoại
  169. Ứng Dụng Khai Khoáng Dữ Liệu Trong Phân Tích Tài Chính Ngân Hàng Thương Mại
  170. Ứng Dụng Kỹ Thuật Khai Khoáng Dữ Liệu Trong Nghiệp Vụ Xử Lý Cước Điện Thoại Tại Bưu Điện Tỉnh

  171. Ứng Dụng Logic Mờ_ Mạng Nơron Và Mạng Plc Trong Điều Khiển Giám Sát Đèn Giao Thông
  172. Ứng Dụng Logic Mờ Và Tri Thức Chuyên Gia Vào Việc Dự Đoán Một Số Thông Tin Hữu Ích Về Các Tầng Đất
  173. Ứng Dụng Lý Thuyết Ảnh Xa Đồng Nghiên Cứu Các Luật Trong Trí Tuệ Nhân Tạo
  174. Ứng Dụng Lý Thuyết Tối Ưu Giải Bài Toán Lập Lịch
  175. Ứng Dụng Mô Hình Markov Và Cây Quyết Định Trong Một Số Bài Toán Dự Đoán

  176. Ứng Dụng Nguyên Lý Máy Học Vào Hệ Thống Viễn Thông
  177. Ứng Dụng Phân Hạng Tổng Hợp Cho Bài Toán So Khớp Lược Đồ
  178. Ứng Dụng Phân Loại Văn Bản Xây Dựng Bộ Lọc Web
  179. Ứng Dụng Tập Thô Đúng Sai Và Thuật Giải Di Truyền Để Phân Loại Dữ Liệu
  180. Ứng Dụng Thuật Giải Di Truyền Giải Một Lớp Bài Toán Tối Ưu

  181. Ứng Dụng Thuật Toán Tiến Hoá Mờ Vào Một Số Vấn Đề Xử Lý Ảnh
  182. Ước Lượng Và Đánh Giá Lưu Lượng Trên Mạng Atm Bằng Kỹ Thuật Mô Phỏng Và Mô Hình Hóa Phục Vụ Cho Công Tác Giảng Dạy
  183. Vấn Đề Bảo Trì Và Nhất Quán Dữ Liệu Trong Môi Trường Khó Dữ Liệu
  184. Về Tính Khả Tuần Tự Hóa Của Một Lịch Trong Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán
  185. Wavelet Và Ứng Dụng Trong Nén Tín Hiệu Video

  186. Xác Định Khoảng Ngưng Giữa Các Âm Tiết, Cường Độ Và Trường Độ Của Âm Tiết Cho Bộ Phát Âm Tiếng Việt
  187. Xác Minh Người Qua Giọng Nói
  188. Xấp Xỉ Không Tuyến Tính Và Ứng Dụng Trong Địa Vật Lý
  189. Xây Dựng Công Cụ Mô Hình Hóa Tiến Trình Hỗ Trợ Mẫu Tiến Trình
  190. Xây Dựng Hệ Chuẩn Đoán Hỏng Hóc Trong Kỹ Thuật Dựa Trên Logic Mờ Và Mạng Nơron

  191. Xây Dựng Hệ Giải Toán Hình Học Phẳng
  192. Xây Dựng Hệ Hỗ Trợ Quyết Định Đầu Tư Chứng Khoán Bằng Công Cụ Logic Mờ
  193. Xây Dựng Hệ Phân Lớp Bằng Thuật Giải Di Truyền
  194. Xây Dựng Hệ Thống Auto Intelligent Web Publishing Ứng Dụng Xuất Bản Tạp Chí Điện Tử
  195. Xây Dựng Hệ Thống Chẩn Đoán Điện Tâm Đồ

  196. Xây Dựng Hệ Thống Dự Báo Dựa Trên Việc Tích Hợp Các Mô Hình
  197. Xây Dựng Hệ Thống Dự Báo Tình Hình Dịch Bệch Hại Lúa
  198. Xây Dựng Hệ Thống Học Linh Hoạt Với Tương Tác Người Dùng Cho Bài Toán So Khớp Ontology
  199. Xây Dựng Hệ Thống Luân Chuyển Và Quản Lý Nội Dung Trong Đào Tạo Từ Xa
  200. Xây Dựng Hệ Tìm Kiếm Thông Tin Theo Hướng Tiếp Cận Ngữ Nghĩa

  201. Xây Dựng Hệ Tổng Hợp Tiếng Việt Dựa Trên Luật
  202. Xây Dựng Hệ Trợ Giúp Xác Định Chế Độ Dinh Dưỡng
  203. Xây Dựng Mô Hình Biến Dạng Do Nhiễu Cho Văn Bản In Ấn Tiếng Việt
  204. Xây Dựng Mô Hình Cho Hệ Hỗ Trợ Ra Quyết Định Trên Nhóm
  205. Xây Dựng Mô Hình Thị Trường Nhân Tạo Bằng Thuật Giải Di Truyền

  206. Xây Dựng Mô Hình Và Cơ Chế Cho Phần Mềm Hướng Dẫn
  207. Xây Dựng Một Mô Hình Tin Học Cho Bài Toán Hiểu Ngôn Ngữ Tự Nhiên Ở Dạng Cầu Tách Rời Trên Cơ Sở Tương Tác Cú Pháp _ Ngữ Nghĩa
  208. Xây Dựng Phần Mềm Dự Báo Các Chỉ Tiêu Kinh Tế Vĩ Mô
  209. Xây Dựng Thử Nghiệm Mô Hình Ngữ Âm Cho Nhận Dạng Tiếng Nói Liên Tục
  210. Xây Dựng Và Thử Nghiệm Một Giao Thức Định Tuyến Trong Môi Trường Mạng Ad_ Hoc

  211. Xây Dựng Wordnet Tiếng Việt Cho Danh Từ
  212. Xử Lý Và Nhận Dạng Ảnh Vân Tay

  Phần bổ sung
  1. Áp Dụng Các Mẫu Thiết Kế Hướng Đối Tượng Trong Việc Thiết Lập Các Thuật Toán Tổ Hợp
  2. Biểu Diễn Ngữ Nghĩa Của Dịch Vụ Web Và Tìm Kiếm Dịch Vụ Web Có Bổ Trợ Ngữ Nghĩa
  3. Cải Tiến Clustalw Cho Bài Toán Sắp Hàng Đa Trình Tự
  4. Chứng Thực Người Dùng Qua Đặc Trưng Gõ Phím
  5. Đảm Bảo Tính Riêng Tư Dữ Liệu Trên Mạng Cảm Ứng Không Dây

  6. Định Danh Người Nói Độc Lập Văn Bản Bằng Mô Hình Thống Kê
  7. Ghi Nhật Kí Người Nói Cho Dữ Liệu Hội Nghị Và Ứng Dụng Trong Môi Trường Smart Meeting Room
  8. Giải Pháp Lưu Ảnh Cho Ứng Dụng Song Song Truyền Thông Điệp Chạy Trong Môi Trường Đám Mây
  9. Hệ Thống Điều Khiển Giao Thông Thông Minh Đô Thị
  10. Một Giải Pháp Sử Dụng Cụm Danh Từ Cho Tìm Kiếm Trên Khái Niệm

  11. Một Số Kỹ Thuật Đánh Giá Luật Dựa Trên Lí Thuyết Tập Thô
  12. Một Số Phương Pháp Xây Dựng Mô Hình Ước Lượng Công Thực Hiện Phần Mềm Bằng Lập Trình Di Truyền
  13. Nghiên Cứu Kỹ Thuật Bảo Vệ Tính Riêng Tư Và Ứng Dụng Trong Dịch Vụ Điện Tử
  14. Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Phương Pháp Khai Khoáng Luật Kết Hợp Trên Dữ Liệu Giáo Dục
  15. Nghiên Cứu Và Xây Dựng Các Mô Hình Chứng Thực Dựa Trên Các Bài Toán Khó Của Lý Thuyết Đồ Thị

  16. Nghiên Cứu Việc Biểu Diễn Và Tổng Hợp Widget Phục Vụ Mashup
  17. Nghiên Cứu Xây Dựng Đặc Trưng Cộng Đồng Trong Các Hệ Thống Tư Vấn Thông Tin
  18. Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Tổng Hợp Tiếng Việt Trên Điện Thoại Di Động
  19. Nhận Dạng Sự Kiện Dựa Trên Từ Điển Thị Giác
  20. Phán Đoán Các Đối Tượng Chuyển Động Trong Video Dựa Trên Mạng Bayes

  21. Phát Hiện Làn Đường Thời Gian Thực Cho Hệ Thống Điều Khiển Xe Tự Động
  22. Phát Hiện Mặt Người Trong Ảnh Dựa Trên Các Đặc Trưng Haar_ Like Và Mẫu Nhị Phân Cục Bộ
  23. Ứng Dụng Các Phương Pháp Tính Toán Tiến Hoá Để Giải Quyết Bài Toán Tối Ưu Công Thức Dược Phẩm
  24. Xây Dựng Công Cụ Quảng Cáo Theo Ngữ Cảnh Tiếng Việt
  25. Xây Dựng Hệ Thống Tìm Kiếm Thông Tin Xuyên Ngữ Việt Anh

  26. Xây Dựng Mô Hình Ứng Dụng Đặc Trưng Cá Nhân Nhằm Hỗ Trợ Sự Thích Nghi Trong Hệ Thống Đào Tạo Trực Tuyến
  27. Xây Dựng Một Hệ Thống Hỏi Đáp Tự Động Phục Vụ Tư Vấn Ghi Danh Trực Tuyến
  28. Xây Dựng Thư Viện Phần Mềm Trên Họ Arm Phục Vụ Bài Toán Nhận Dạng Vân Tay


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  http://khmt.123.st

  Admin

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  Lúc rỗi rãi tôi lại sử dụng một vài thủ thuật nho nhỏ lấy về khoảng 5GB luận văn tốt nghiệp xuất sắc Cao học CNTT nữa, nhưng bây giờ không tìm được chỗ up lên mạng để các bạn đao. Bạn nào có thời gian up được lên mạng thì thông báo với tôi và mang ổ cứng di động đến copy up nhé! Tổng số đến thời điểm này khoảng 11GB file nén *.rar.

  Bây giờ tổng số các luận văn thạc sỹ CNTT có khoảng hơn 500 luận văn... tha hồ mà tham khảo. Một số luận văn mới coong vừa cập nhật năm 2012 (bảo vệ năm 2011) của các Học viện hàng đầu Việt Nam.

  Nói Riêng (Trong số này, không có luận văn của Học viện KTQS).

  Khi sắp xếp và đặt tên lại đúng tiêu đề tôi sẽ gửi list lên để các bạn tham khảo.

  Đang tìm luận văn giống bài tập thầy giao, ai ngờ lại lấy được nhiều luận văn chẳng liên quan đến mình, thế mới đau :D


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  http://khmt.123.st

  Admin

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  List đã phân tích và đặt lại tên file:
  1. Áp dụng một số kỹ thuật nén ảnh cho truyền dữ liệu ảnh động qua mạng
  2. Công nghệ định vị và giải pháp triển khai trong mạng 3.5G/HSDPA
  3. Đảm bảo an toàn bảo mật cho mạng thông tin dữ liệu chuyên dùng
  4. Đánh giá chất lượng phần mềm dựa trên giá trị và đề xuấ áp dụng tại trung tâm phần mềm VIETTEL
  5. Định tuyến trong mạng không dây băng thông rộng cố định dựa trên mô hình mạng vòng có phân đoạn
  6. Đo và phân tích trong DRIVE TETS
  7. Khai phá tập thể biến sử dụng thuật toán song song QFP-GROWTH
  8. Mô phỏng mạng IP và làm chủ phần mềm NS-3
  9. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dài BURST đến hiệu năng của mạng chuyển mạch BURST quang OBS
  10. Nghiên cứu các giải pháp an toàn bảo mật cho hệ thống mạng lõi của 3G và ứng dụng cho Vinaphone
  11. Nghiên cứu các phương pháp định tuyến tối ưu trong mạng Viễn thông
  12. Nghiên cứu các phương pháp giấu tin trong ảnh số và xây dựng mô hình thử nghiệm giấu tin bảo vệ logo doanh nghiệp
  13. Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu phân tán xây dựng hệ thống cấp phép trực tuyến RAISVN tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Bộ khoa học và Công nghệ
  14. Nghiên cứu chuẩn 802.16 E và ứng dụng triển khai tại Viễn thông Hà Nội
  15. Nghiên cứu công nghệ SHAREPOINT cho các ứng dụng cộng tác và quản lý luồng thông tin
  16. Nghiên cứu giải pháp định tuyến đa điểm nhằm giảm xác suất nghẽn trong mạng chuyển gói
  17. Nghiên cứu hệ thống hỗ trợ quản trị áp dụng cho dịch vụ HSI của VNPT
  18. Nghiên cứu kết hợp định tuyến và điều khiển cấu hình trong mạng AD HOC
  19. Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ và áp dụng vào bài toán cung cấp dịch vụ công
  20. Nghiên cứu lựu chọn phương án đo kiểm mạng truyền dẫn quang công nghệ FTTx trong mạng viễn thông Hà Nội
  21. Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng mạng thông tin di động 3G tại Việt Nam giai đoạn 2010-2015
  22. Nghiên cứu một số kỹ thuật biểu diễn biểu cảm khuôn mặt theo trạng thái tâm lý
  23. Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng thoại trên MAN-E
  24. Nghiên cứu tính ảo hoá trong công nghệ điện toán đám mây
  25. Nghiên cứu ứng dụng các giao thức và công nghệ truyền dữ liệu trên mạng máy tính không dây mắt lưới
  26. Nghiên cứu ứng dụng chuẩn quản lý tài nguyên trong doanh nghiệp
  27. Nghiên cứu ứng dụng OTP trên thiết bị di động
  28. Phân loại dữ liệu cước điện thoại di động sử dụng kỹ thuật NBTREE
  29. Phân loại trang web dựa trên phương pháp đồng huấn luyện
  30. Phân tích dữ liệu trực tuyến phục vụ giảng dạy tại trường Đại học Chu Văn An_ Hưng Yên
  31. Phát triển dịch vụ trên mạng NGN dựa trên API
  32. Phát Triển Hệ thống kết nối dữ liệu dựa trên các Công nghệ WCF, WPF cho VNPT Hải Dương
  33. Sử dụng mạng NƠRON trong khai phá dữ liệuSử dụng mạng NƠRON trong khai phá dữ liệu
  34. Thiết lập mạng WIMAX
  35. Ứng dụng FPGA thực hiện thuật toán nhân và bình phương trên vành đa thức
  36. Ứng dụng phép biến đổi Wavelet trong xử lý ảnh
  37. Xây dựng mạng thông tin tư vấn thông tin và cảnh giác dược
  38. Xây dựng mô hình phát hiện đột nhập bất thường dựa trên học máy

  Các file:
  LVThS_ApDungMotSoKyThuatNenAnhChoTruyenDuLieuAnhDongQuaMang.rar
  LVThS_CongNgheDinhViVaGiaiPhapTrienKhaiTrongMang3.5g_hsdpa.rar
  LVThS_DamBaoAnToanBaoMatChoMangThongTinDuLieuChuyenDung.rar
  LVThS_DanhGiaChatLuongPhanMemDuaTrenGiaTriVaDeXuaApDungTaiTrungTamPhanMemViettel.rar
  LVThS_DinhTuyenTrongMangKhongDayBangThongRongCoDinhDuaTrenMoHinhMangVongCoPhanDoan.rar
  LVThS_DoVaPhanTichTrongDriveTets.rar
  LVThS_KhaiPhaTapTheBienSuDungThuatToanSongSongQfp_Growth.rar
  LVThS_MoPhongMangIpVaLamChuPhanMemNs_3.rar
  LVThS_NghienCuuAnhHuongCuaDoDaiBurstDenHieuNangCuaMangChuyenMachBurstQuangObs.rar
  LVThS_NghienCuuCacGiaiPhapAnToanBaoMatChoHeThongMangLoiCua3gVaUngDungChoVinaphone.rar
  LVThS_NghienCuuCacPhuongPhapDinhTuyenToiUuTrongMangVienThong.rar
  LVThS_NghienCuuCacPhuongPhapGiauTinTrongAnhSoVaXayDungMoHinhThuNghiemGiauTinBaoVeLogoDoanhNghiep.rar
  LVThS_NghienCuuCauTrucDuLieuPhanTanXayDungHeThongCapPhepTrucTuyenRaisvnTaiCucAnToanBucXaVaHatNhanBoKhoaHocVaCongNghe.rar
  LVThS_NghienCuuChuan802.16EVaUngDungTrienKhaiTaiVienThongHaNoi.rar
  LVThS_NghienCuuCongNgheSharepointChoCacUngDungCongTacVaQuanLyLuongThongTin.rar
  LVThS_NghienCuuGiaiPhapDinhTuyenDaDiemNhamGiamXacSuatNghenTrongMangChuyenGoi.rar
  LVThS_NghienCuuHeThongHoTroQuanTriApDungChoDichVuHsiCuaVnpt.rar
  LVThS_NghienCuuKetHopDinhTuyenVaDieuKhienCauHinhTrongMangAdHoc.rar
  LVThS_NghienCuuKienTrucHuongDichVuVaApDungVaoBaiToanCungCapDichVuCong.rar
  LVThS_NghienCuuLuuChonPhuongAnDoKiemMangTruyenDanQuangCongNgheFttxTrongMangVienThongHaNoi.rar
  LVThS_NghienCuuMotSoGiaiPhapNangCaoChatLuongMangThongTinDiDong3gTaiVietNamGiaiDoan2010_2015.rar
  LVThS_NghienCuuMotSoKyThuatBieuDienBieuCamKhuonMatTheoTrangThaiTamLy.rar
  LVThS_NghienCuuPhuongPhapDanhGiaChatLuongThoaiTrenMan_E.rar
  LVThS_NghienCuuTinhAoHoaTrongCongNgheDienToanDamMay.rar
  LVThS_NghienCuuUngDungCacGiaoThucVaCongNgheTruyenDuLieuTrenMangMayTinhKhongDayMatLuoi.rar
  LVThS_NghienCuuUngDungChuanQuanLyTaiNguyenTrongDoanhNghiep.rar
  LVThS_NghienCuuUngDungOtpTrenThietBiDiDong.rar
  LVThS_PhanLoaiDuLieuCuocDienThoaiDiDongSuDungKyThuatNbtree.rar
  LVThS_PhanLoaiTrangWebDuaTrenPhuongPhapDongHuanLuyen.rar
  LVThS_PhanTichDuLieuTrucTuyenPhucVuGiangDayTaiTruongDaiHocChuVanAn_HungYen.rar
  LVThS_PhatTrienDichVuTrenMangNgnDuaTrenApi.rar
  LVThS_PhatTrienHeThongKetNoiDuLieuDuaTrenCacCongNgheWcf,WpfChoVnptHaiDuong.rar
  LVThS_SuDungMangNoronTrongKhaiPhaDuLieusuDungMangNoronTrongKhaiPhaDuLieu.rar
  LVThS_ThietLapMangWimax.rar
  LVThS_UngDungFpgaThucHienThuatToanNhanVaBinhPhuongTrenVanhDaThuc.rar
  LVThS_UngDungPhepBienDoiWaveletTrongXuLyAnh.rar
  LVThS_XayDungMangThongTinTuVanThongTinVaCanhGiacDuoc.rar

  Còn tiếp... đang chỉnh lại tên file cho dễ tìm kiếm...
  Vẫn up lên link cũ cùng mật khẩu cũ... nếu bạn cần đao vào đó để cập nhật liên tục nhé! (Bài 1 post ý nhé!)


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  http://khmt.123.st

  tailieuquy

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  CHA DOC DUOC QUY GI

  Ban QT:
  Bạn bị từ chối gia nhập nhóm Thành viên đọc được mọi thứ vì không ghi đúng và đủ họ tên bằng tiếng Việt có dấu của trường RN.
  Bạn không thể vào các link download tài liệu.

  buivankim2020

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Cái này làm sao tải được

  Ban QT:
  Bạn đang ở nhóm Thành viên đọc được mọi thứ.
  Nếu bạn tải được dữ liệu thì ý kiến lên cho những người khác biết nhé!

  http://congdongdakdoa.com

  Admin

  avatar
  Quản trị viên
  Quản trị viên
  Phần trên là toàn bộ phần tài liệu, có thể down bất cứ lúc nào, lưu ý, nếu bạn không phải là thành viên lớp hoặc không phải là thành viên của nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] sẽ gặp lỗi không truy cập được.

  Còn 1 phần nữa, đã và đang được phân chia đó là code (Việc lấy được code và chia lại rất tốn thời gian nên chưa đưa lên ngay được).

  Do tập trung cho các môn thi và đề cương, nên toàn bộ phần codes sẽ đưa lên Web share cho bà con sẽ lùi đến thời điểm thích hợp.

  Để download được toàn bộ code cũng như pass giải nén, các bạn cần tham gia nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Trên menu được ký hiệu bằng nút:

  [You must be registered and logged in to see this link.]


  Thành viên lớp CNTT-HN1 có thể copy code tại phòng đ/c Kiên, Việt (Phòng 1307, nhà học tập. Tổng dung lượng khoảng 15GB) hoặc tại bộ môn Khoa học Máy tính, Khoa CNTT, gặp Admin.


  ================
  Nếu Khách viếng thăm không đọc được các bài trong Kho bài chuẩn, là do Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Sở dĩ nếu Khách viếng thăm không tham gia được vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là vì Khách viếng thăm khai báo thiếu họ, thiếu tên, không dấu hoặc khai báo linh tinh trong trường RN. Đừng xin xỏ uỷ quyền, vì uỷ quyền hoàn toàn tự động cho Thành viên đọc được mọi thứ (không chỉnh bằng tay được), các thành viên khác sẽ không bao giờ được uỷ quyền.

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  Trang phục may sẵn rẻ nhất Hà Nội ở 133 Vương Thừa Vũ


  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  http://khmt.123.st

  vuchinhhp

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Admin đã viết:Phần trên là toàn bộ phần tài liệu, có thể down bất cứ lúc nào, lưu ý, nếu bạn không phải là thành viên lớp hoặc không phải là thành viên của nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] sẽ gặp lỗi không truy cập được.

  Còn 1 phần nữa, đã và đang được phân chia đó là code (Việc lấy được code và chia lại rất tốn thời gian nên chưa đưa lên ngay được).

  Do tập trung cho các môn thi và đề cương, nên toàn bộ phần codes sẽ đưa lên Web share cho bà con sẽ lùi đến thời điểm thích hợp.

  Để download được toàn bộ code cũng như pass giải nén, các bạn cần tham gia nhóm [You must be registered and logged in to see this link.]. Trên menu được ký hiệu bằng nút:

  [You must be registered and logged in to see this link.]


  Thành viên lớp CNTT-HN1 có thể copy code tại phòng đ/c Kiên, Việt (Phòng 1307, nhà học tập. Tổng dung lượng khoảng 15GB) hoặc tại bộ môn Khoa học Máy tính, Khoa CNTT, gặp Admin.

  xin cảm ơn amin nha. Em đã tham gia vào thành viên mong amin chấp nhận gium em nhé. Cảm ơn nhiều
  Ban QT:
  Bạn bị từ chối gia nhập nhóm Thành viên đọc được mọi thứ vì không ghi đúng và đủ họ tên bằng tiếng Việt có dấu của trường RN.
  Bạn không thể vào các link download tài liệu.

  phongvn

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Rất cảm ơn anh về kho tài liệu này
  Anh có thể share link cho em được không, em cũng đang cần để nghiên cứu, hiện tại em không thấy link download

  Ban QT: Đọc lại [You must be registered and logged in to see this link.]. Cuộn xuống cuối xem có cái link download không?

  11 không đọc được j on Mon Jul 16, 2012 6:11 pm

  nmcuong1980

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  sao tôi không thấy link download vậy? [You must be registered and logged in to see this image.]

  Ban QT: Đọc lại [You must be registered and logged in to see this link.]. Cuộn xuống cuối xem có cái link download không?

  vodanhkiem80

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Em đã gia nhập nhóm Thành viên được xem mọi thứ rồi mà vẫn chưa down được!

  Ah, thì ra là phải được ủy quyền.

  Mong bác ủy quyền cho em down với.

  Thanks!

  Ban QT:
  Bạn không vào được link vì bạn không phải thành viên VIP (thành viên đọc được mọi thứ), chứ không cần ủy quyền.
  Bạn không gia nhập được thành viên VIP vì họ tên của bạn không có trong từ điển họ tên tiếng Việt (Thường là không gõ dấu, chương trình so sánh với CSDL mẫu các họ tên, sẽ không chấp nhận bạn...), nếu bạn muốn gia nhập bạn cần đọc và hiểu được yêu cầu của nhóm trước khi hỏi những câu hỏi và đề nghị linh tinh như vậy.

  Thanhha

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Chia sẻ tài liệu của Admin rất hữu ích !

  sokhong

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Anh chị ơi em cũng học từ học viện ra khóa 20, giờ đang nghiên cứu một số vần đề liên quan tới giải thuật di truyền thì tìm được web cua hoc viên trường mình. Anh chi giúp em để download được tài liệu với. Em cám ơn

  nhutminhho

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Mong các anh chị ủy quyền cho em down tài liệu này. em cám ơn rất nhiều

  daithanh

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Mong anh chị ủy quyền cho em để thực hiện download với. Em cám ơn anh chị nhiều

  Ban QT:
  Thông báo ủy quyền chỉ xảy ra khi và chỉ khi Khách viếng thăm chưa được vào nhóm
  [You must be registered and logged in to see this link.] (đang chờ xét tự động schedule, hoặc chưa tham gia nhóm). Khi bạn đã là [You must be registered and logged in to see this link.] , thông báo đó không tồn tại. Những thành viên nào không ghi đúng họ tên tiếng Việt có dấu của trường RN sẽ không được chấp nhận vào nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] , đương nhiên sẽ luôn gặp thông báo "Chưa được ủy quyền".

  thuvoxuan

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  anh Cường oi giup em co thể download duoc luan van cao hoc trên diễn đàn đi.
  cám ơn anh nhiều

  Ban QT:
  Có thể hỏi riêng anh Tống Mạnh Cường theo số ĐT mà anh ý đã cung cấp. Nếu bạn không muốn gia nhập [You must be registered and logged in to see this link.] (để down được mọi thứ) thì có thể nhờ bất cứ ai đã gia nhập down hộ bạn.

  dienht

  avatar
  Thành viên cao cấp
  Thành viên cao cấp
  Admin ơi em không tìm thấy luận văn 109. LVThs_NhanDangChuVietOnline anh có thể share lại cho em không

  Ban QT: Anh Cường hỏng máy không còn gì nữa đâu. Lên bộ môn KHMT của Khoa, copy từ Mai Đình Sinh

  moonriver2810

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  mong cac anh chi cap phep cho toi download. Cam on nhieu

  Ban QT: Chỉ việc ghi lại họ tên, đăng ký nhóm [You must be registered and logged in to see this link.] là down được luôn, việc gì phải xin xỏ. Mà xin xỏ cũng chẳng ai cho được...

  hanmykg

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  share gì mà không down ở đây luôn được vậy bạn ?

  Ban QT: Chỉ share cho những người có tên có tuổi (ghi rõ họ tên). Chứ không phải là share cho bất kỳ ai. Nếu không đủ can đảm để ghi rõ tên tuổi mình ra thì có thể nhờ những người trong nhóm Vip Member down hộ.

  phanphan

  avatar
  Thành viên cao cấp
  Thành viên cao cấp
  hanmykg đã viết:share gì mà không down ở đây luôn được vậy bạn ?

  Với những câu hỏi ngớ ngẩn như thế này thì nên del đi cho rồi.

  hoahp

  avatar
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Sao dạo này có nhiều người không hiểu BQT nói gì nhỉ hỏi những câu thật ngớ ngẩn [You must be registered and logged in to see this image.]

  changtraitre

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  Cảm ơn ban quản trị đã share tài liệu quý !

  Ban QT:
  Bạn đang sử dụng họ tên trùng với họ tên của một thành viên VIP quen thuộc. Hệ thống đang yêu cầu xác nhận với thành viên này trước khi xem xét đưa bạn vào nhóm thành viên VIP có được không.

  muadongyeuthuong2002

  avatar
  Thành viên ít chịu khó
  Thành viên ít chịu khó
  làm thế nào để download được đây bạn quản trị

  Ban QT: Rất buồn là, câu hỏi này đã có câu trả lời rất chi tiết ở phần trên.

  hoaithanhcmd

  avatar
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Thành viên bắt đầu chia sẻ
  Có anh chị nào có phần mên Matlab không cho em xin với huuuuuuuuu
  chương trình luận văn của em làm về Matlab
  mà em mua ở quê không có, download không cài được các anh chị a
  nên có anh chị nào có thì up lên cho em xin với

  Sponsored content


  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 5 trang]

  Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết

   

  Ghi rõ nguồn khi copy các bài viết từ Website này.
  Bản quyền thuộc Khoa học Máy tính. Số lượt truy cập tính đến hiện tại:Website counter
  Modified skin by Nguyễn Anh Cường. Developed by Members of http://khmt.123.st

  Free forum | Khoa học | Giáo dục, giảng dạy | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog